کادر مدرسه

کادر مدرسه‌ی روشنان از افراد متخصص و متعهد تشکیل شده که هرکدام دارای سوابق بسیار در زمینه آموزشی و پرورشی می‌باشند.

ما همواره تعهدات اخلاقی را معیار و ملاک اصلی خود در انتخاب اعضای مدرسه قرارداده‌ایم.

امیدواریم که گلهای زندگی شما در باغ مدرسه‌ی ما به بهترین شرکت با باغبانان مهربان‌مان پرورش یابند.

 

مدیریت

کادر علمی و آموزشی

کادر اجرایی و اداری

شرح وظایف