موسس -مدیریت

موسس : آقای علیرضا خسروجردی( سوابق : ۲۴ سال نیروی آزاد مدارس غیر دولتی در سمت معاونت پرورشی  – ۲۵ سال مسئول کانون فرهنگی هنری و عضو هیئت امنای مسجد جامع رجایی شهر )

مدیریت محترم مدرسه:

معاون آموزشی : سرکار خانم پورشیده

معاون اجرایی : سرکار خانم عابدینی

آموزگاران :

سرکار خانم ها : بیگی – پورافضل – خدایار – امیری – پورشیده

سوابق تحصیلی:

سخن مدیریت با اولیا:

سخن مدیریت با دانش آموزان: