کادر اجرایی و اداری

معرفی اعضا

معاونت اجرایی : سرکار خانم عابدینی

معاونت مالی : سرکار خانم قاضی

معاونت آموزشی : سرکار خانم طاهری