کادر آموزشی و علمی

آموزگار پایه اول : سرکار خانم بیگی

آموزگار پایه دوم : سرکارخانم صالحی

آموزگار پایه سوم : سرکار خانم خدایار

آموزگار پایه چهارم :  سرکار خانم امیری

آموزگار پایه پنجم : سرکار خانم محمودی

مربیان پیش دبستان : سرکار خانم ها معصوم زاده و عامل