:برنامه‌ی هفتگی:

برنامه هفتگی در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷ به شرح زیر است:

 

اول ابتدایی

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

ریاضی

کار وفناوری

ریاضی

ورزش

دبیر

صفری

فدایی

صفری

شفیعی

یکشنبه

تفکر

قرآن

زبان

دبیر

توکلی

صیادی

فدایی

دوشنبه

مطالعات

ریاضی

ادبیات

علوم

دبیر

شاه سنایی

صفری

محمدی

سوادکوهی

سه شنبه

عربی

علوم

زبان

دبیر

صادقی

سوادکوهی

فدایی

چهارشنبه

ادبیات

هنر

دینی

مطالعات

دبیر

محمدی

رحیمی

مولایی

شاه سنایی